در حال بارگذاری ...

روز قبل

عسلویه

دیلم

پنجشنبه 11 آذر 1400
روز بعد
 • از پایانه

  عسلویه

  بین راهی

  دیلم

  ساعت

  10:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+2

  قیمت

  650,000 ریال

  صندلی خالی : 29

  توجه:
  بین راهی و با سرویس عسلویه به ایذه می باشد
  توضیحات:
  تلفن تماس/09399599931
 • از پایانه

  عسلویه

  بین راهی

  دیلم

  ساعت

  11:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  750,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توجه:
  بین راهی و با سرویس عسلویه به کرمانشاه می باشد
  توضیحات:
  مانیتوردار/09399599931
 • از پایانه

  عسلویه

  بین راهی

  دیلم

  ساعت

  12:00

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  750,000 ریال

  صندلی خالی : 15

  توجه:
  بین راهی و با سرویس عسلویه به خرم آباد (لرستان ) می باشد
  توضیحات:
  ازمسیر ماهشهر/09399599931
 • از پایانه

  عسلویه

  بین راهی

  دیلم

  ساعت

  12:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+2

  قیمت

  650,000 ریال

  صندلی خالی : 38

  توجه:
  بین راهی و با سرویس عسلویه به ایذه می باشد
  توضیحات:
  تلفن تماس/09399599931
 • از پایانه

  عسلویه

  بین راهی

  دیلم

  ساعت

  12:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  750,000 ریال

  صندلی خالی : 17

  توجه:
  بین راهی و با سرویس عسلویه به کرمانشاه می باشد
  توضیحات:
  مانیتوردار/ازمسیر خرم اباد/09399599931
 • از پایانه

  عسلویه

  بین راهی

  دیلم

  ساعت

  16:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  750,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس عسلویه به ایذه می باشد
  توضیحات:
  تلفن تماس/09399599931
 • از پایانه

  عسلویه

  بین راهی

  دیلم

  ساعت

  16:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  750,000 ریال

  صندلی خالی : 15

  توجه:
  بین راهی و با سرویس عسلویه به اهواز می باشد
  توضیحات:
  ازمسیرماهشهر/09399599931
 • از پایانه

  عسلویه

  بین راهی

  دیلم

  ساعت

  18:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  750,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توجه:
  بین راهی و با سرویس عسلویه به اهواز می باشد
  توضیحات:
  تلفن تماس/09399599931